متن خبر

انتشار 9 استاندارد ملی فناوری نانو تا پایان دی ماه سال 1395

تاریخ : 1395/11/24 تعداد بازدید : 514
از ابتدای سال 1395 تاکنون 9 استاندارد ملی فناوری نانو منتشر شده است. این استانداردها به موضوعات متنوع و گوناگونی اعم از اصطلاحات و واژگان، روش های آزمون، مواد و محصولات، ایمنی و آموزش می پردازند. با انتشار این استانداردها تعداد استانداردهای حوزه فناوری نانو تا پایان دی ماه 1395، به 48 عدد رسیده است. 9 استاندارد منتشر شده در سال 95 به شرح زیر می باشند:

1. استاندارد شماره 20454 ؛ اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA):
این استاندارد به اندازه گیری توزیع اندازه ذرات معلق از تقریبا 10 نانومتر تا آغاز ته نشینی بسته به نمونه، با استفاده از روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانوذره می پردازد.

2. استاندارد شماره 20746 ؛ فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)- روش آزمون:
این استاندارد روش آزمون عملکرد یکپارچگی تجهیزات غشایی اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون را با استفاده از آزمون های مبتنی بر اعمال هوا بر پایه زوال فشار و زوال خلا، فناوری های مواد رنگی محلول و کدورت و آزمون های پایش عبور TOC برای پس زنی مواد معلق و میکروب ها تعیین می کند.

3. استاندارد شماره 21144 ؛ فناوری نانو- مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی:
این استاندارد مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانواشیا را توصیف می کند که هنگام آزمون های برون تن، به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانوشئ، در نظر گرفته شود. همچنین این استاندارد روش های کاربردی برای اندازه گیری این مشخصه ها را بیان می کند.

4. استاندارد شماره 21195 ؛ فناوری نانو- کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی- روش آزمون:
این استاندارد روش های آزمون برای ارزیابی کالاهای نساجی را تعیین می کند که با افزودن نانومواد، دارای خاصیت ضد میکروبی شده اند.

5. استاندارد شماره 21145 ؛ فناوری نانو- واژه نامه - شاخص های علم، فناوری و نوآوری:
این استاندارد به تعاریف ضروری و موردنیازی می پردازد که مرزهای شاخص های اصلی نوآوری فناوری نانو را برای تسهیل و یکسان سازی ارزیابی فعالیت های جهانی فناوری نانو در بخش های مختلف تعیین می کنند.

6. استاندارد شماره 21196 ؛ فناوری نانو- آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو - آیین کار:
این استاندارد به روش های تعیین مشخصات مواد در مقیاس نانو برای تدریس کارشناسان می پردازد.

7. استاندارد شماره 21197 ؛ سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی:
در این استاندارد توصیه هایی در زمینه سنجش میزان تحرک و پتانسیل زتا سیستم های حاوی مواد زیستی مانند پروتئین، لیپوزوم و سایر ترکیبات آلی دارای ابعاد نانو ارائه شده است.

8. استاندارد شماره 21198 ؛ فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار – راهنما:
در این استاندارد دستورالعملی برای آموزش پایه ای نیروی کار در موضوع سلامت و ایمنی مرتبط با فناوری نانو ارائه شده است.

9. استاندارد 21206 ؛ فناوری نانو- راهنمای مشخصه یابی فیزیکو- شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک:
این استاندارد راهنمایی برای مشخصه یابی فیزیکو شیمیایی نانواشیا ساخته شده و انبوهه ها و کلوخه های آن ها با اندازه بزرگتر از 100 نانومتر، برای آزمون های توکسیکولوژیک و به منظور ارزیابی و تفسیر اثر سمیت نانو اشیا تولیدی ارائه می کند.