استانداردهای ملی تدوین شده

استاندارد شماره 19758-4-6؛ سال انتشار: 1397
فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-6:ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- تعیین محتوای کربن برای مواد الکترود نانوپدید، روش جذب فروسرخ

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-4-5؛ سال انتشار: 1397
فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-5:نانومواد کاتدی برای ذخیره­­سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید-مشخصات الکتروشیمیایی، روش سلول 3- الکترودی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15627 ؛ سال انتشار: 1397
مواجهه در محیط کار- ارزیابی مواجهۀ پوستی با نانواشیا و انبوهه‌ها و کلوخه-های آن‌ها (NOAA)

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15626 ؛ سال انتشار: 1397
فناوری نانو- آموزش نیروی کار در زمینه زیرساخت فناوری نانو- راهنما

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15625 ؛ سال انتشار: 1397
فناوری نانو- آموزش نیروی کاردر زمینه سنتز و فرآوری مواد- راهنما

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 80004-13 ؛ سال انتشار: 1397
”فناوری نانو- واژه نامه-قسمت13: گرافن و مواد دوبعدی مرتبط“

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 80004-6 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- واژه ­نامه- قسمت6: مشخصه­ یابی نانوشیء- اصلاحیه شماره1"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 80004-11 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- واژه نامه- قسمت 11: نانو­لایه، نانوپوشش، نانوفیلم و اصطلاحات مرتبط"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19816-2 ؛ سال انتشار: 1397
“فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده -قسمت 2: استفاده از رویکرد دسته بندی اقدامات کنترلی“

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-6-4 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- نانو ساخت-مشخصه‌های کنترلی کلیدی-قسمت 6-4:گرافن- ‌اندازه‌گیری هدایت سطحی با استفاده از کاواک تشدیدی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-4-4 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- نانوساخت مشخصه­ های کنترلی کلیدی - قسمت 4 -4: ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی مشخصه­ یابی حرارتی نانومواد–روش سوراخ کاری با سنبه"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-4-2 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- نانوساخت مشخصه­ های کنترلی کلیدی -قسمت2-4: ذخیره­ سازی نانوپدید انرژی الکتریکی– مشخصه ­یابی فیزیکی نانومواد کاتدی- اندازه­ گیری چگالی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-3-1 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- نانو ساخت -مشخصه‌های کنترلی کلیدی-قسمت 3-1: نانو مواد نورتاب- کارائی کوانتومی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15603 ؛ سال انتشار: 1397
" فناوری نانو- تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش میکروسکوپی نیروی اتمی- راهنما "

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15588-1 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری حباب‌ ریز- اصول‌کلی برای استفاده و اندازه‌گیری حباب‌های ریز- قسمت 1: واژگان"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15524 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- مشخصه­ یابی نانومواد با استفاده از پلاسمای جفت ­شدۀ القایی (ICP)- روش آزمون"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15523 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- بررسی اجمالی چارچوب موجود برای ارایه حدود مجاز مواجهه شغلی و دسته بندی های آن برای نانو اشیاء و انبوهه وکلوخه­ های آنها"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15509 ؛ سال انتشار: 1397
"فناوری نانو- نانوذرات پودری و نانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط‌های سیمانی- ویژگی‌ها و روش‌های اندازه‌گیری"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-3-2 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- نانوساخت–مشخصه­ های کنترلی کلیدی- قسمت 3-2: نانوذرات نورتاب– تعیین جرم پراکنه نقطه کوانتومی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15508 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- توضیح ساده اصطلاحات انتخاب شده از مجموعه استانداردهای ISO/IEC 80004"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15168 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو گردآوری و توصیف روش­ های آماده ­سازی نمونه و روش ­های تنظیم دُز برای نانومواد مهندسی­ شده و ساخته­ شده"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 15384 ؛ سال انتشار: 1396
"نانو ساخت- ساخت در مقیاس انبوه در حوزه نانو الکترونیک"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-4-1 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-1: نانومواد کاتدی برای ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی - مشخصه­ یابی الکتروشیمیایی، روش پیل دو-الکترودی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19758-4-3 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 3-4: ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- اندازه­­ گیری ­­­های مقاومت تماسی و پوششی برای نانومواد"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22325 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- تجزیۀ کمّی عنصری نانومواد با استفاده از طیف­سنجی تفکیک انرژی (EDS)- روش آزمون"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22326 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو - توزیع اندازه و غلظت نانوذرات معدنی در محیط آبی با استفاده از طیف ­سنجی جرمی پلاسمای جفت ­شده القایی تک­ ذره ­ای"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22390 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- راهنماهایی برای ارزیابی کیفیت و ریسک در محصولات الکتروفنی نانو­پدید"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22611 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری­ نانو- ماتریس روش اندازه ­گیری برای مشخصه­ یابی نانواشیاء"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22612 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- استفاده از طیف ­سنجی جذب فرابنفش – مرئی در مشخصه­ یابی نقاط کوانتومی کلوییدی کالکوژنیدی کادمیومی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22613 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- چارچوب مدل آرایه­ شناختی برای استفاده در تدوین واژه­ نامه­- مفاهیم اصلی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 22614 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- تشدید اسپین الکترون(ESR) به عنوان روشی برای اندازه ­گیری گونه ­های اکسیژن واکنشگر (ROS) تولیدشده به­ وسیله نانومواد اکسید فلزی"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-IEC 80004-9 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو – واژه نامه قسمت 9: محصولات و سامانه‌های الکتروتکنیکی نانوپدید"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 80004-6 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- واژه ­نامه- قسمت 6:مشخصه­ یابی نانوشیء"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 80004-8 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو- واژه ­نامه قسمت 8: فرآیندهای نانوساخت"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21951-1 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (xrd)-قسمت 1- روش آزمون"

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21950-2 ؛ سال انتشار: 1396
"فناوری نانو -مشخصه یابی نانو مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)-قسمت 2- روش آزمون"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 80004-2 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 80004-12 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 80004-1 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21662 ؛ سال انتشار: 1395
" فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21661 ؛ سال انتشار: 1395
" فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21625 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-اندازه گیری توزیع اندازه نانو مواد در سوسپانسیون (تعلیقه)به روش طیف سنجی همبستگی فوتون -روش آزمون"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21559 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو -توصیف ،اندازه گیری و پارامترهای کیفی ابعادی تورهای مصنوعی"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21328 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21304 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21303 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21259 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21258 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21257 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21206 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21198 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21197 ؛ سال انتشار: 1395
"سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21196 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21195 ؛  سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21145 ؛ سال انتشار: 1395
"فناوری نانو- واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21144 ؛  سال انتشار: 1395
"فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 20454 ؛  سال انتشار: 1395
"اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)"
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 19816-1 ؛  سال انتشار: 1394
"فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1- اصول و رهیافت ها"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 18392-5 ؛ سال انتشار: 1393
"فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 18392-4 ؛ سال انتشار: 1393 
 "فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 17222 ؛ سال انتشار: 1392
 "فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 14744 ؛ سال انتشار: 1391
 "فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02 استاندارد شماره 12325 ؛ سال انتشار: 1388 
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 12098  ؛ سال انتشار: 1388
"فناوری نانو-واژه ها- اصطلاحات و تعاریف اصلی"