استانداردهای ملی تدوین شده

استاندارد شماره INSO-ISO 21951-1 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (xrd)-قسمت 1- روش آزمون
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 21950-2 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو -مشخصه یابی نانو مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)-قسمت 2- روش آزمون
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 80004-2 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 80004-12 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 80004-1 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21328 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21304 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21303 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21259 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21258 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21257 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره 21206 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21198 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21197 ؛ سال انتشار: 1395
سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21196 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21195 ؛  سال انتشار: 1395
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21145 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو- واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره
 21144 ؛  سال انتشار: 1395
فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی


filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره
20454 ؛  سال انتشار: 1395
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)


filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 19816-1 ؛  سال انتشار: 1394
"فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1- اصول و رهیافت ها"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

استاندارد شماره 18392-5 ؛ سال انتشار: 1393
"فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

استاندارد شماره 18392-4 ؛ سال انتشار: 1393 
 "فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

استاندارد شماره 17222 ؛ سال انتشار: 1392
 "فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری"filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

استاندارد شماره 14744 ؛ سال انتشار: 1391
 "فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد"


filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02


filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

استاندارد شماره 12325 ؛ سال انتشار: 1388 
 "آئین کار سلامت و ایمنی در محیط های کار با نانو مواد"

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

استاندارد شماره 12098  ؛ سال انتشار: 1388
 "فناوری نانو-واژه ها- اصطلاحات و تعاریف اصلی"