استانداردهای ملی تدوین شده

استاندارد شماره INSO-ISO 15384 ؛ سال انتشار: 1396
نانو ساخت- ساخت در مقیاس انبوه در حوزه نانو الکترونیک

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 19758-4-1 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 4-1: نانومواد کاتدی برای ذخیره ­سازی نانوپدید انرژی الکتریکی - مشخصه­ یابی الکتروشیمیایی، روش پیل دو-الکترودی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 19758-4-3 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- نانوساخت- مشخصات کنترلی کلیدی- قسمت 3-4: ذخیره­­ سازی انرژی الکتریکی نانو­­پدید- اندازه­­ گیری ­­­های مقاومت تماسی و پوششی برای نانومواد

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22325 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- تجزیۀ کمّی عنصری نانومواد با استفاده از طیف­سنجی تفکیک انرژی (EDS)- روش آزمون

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22326 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو - توزیع اندازه و غلظت نانوذرات معدنی در محیط آبی با استفاده از طیف ­سنجی جرمی پلاسمای جفت ­شده القایی تک­ ذره ­ای

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22390 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- راهنماهایی برای ارزیابی کیفیت و ریسک در محصولات الکتروفنی نانو­پدید

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22611 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری­ نانو- ماتریس روش اندازه ­گیری برای مشخصه­ یابی نانواشیاء

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22612 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- استفاده از طیف ­سنجی جذب فرابنفش – مرئی در مشخصه­ یابی نقاط کوانتومی کلوییدی کالکوژنیدی کادمیومی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22613 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- چارچوب مدل آرایه­ شناختی برای استفاده در تدوین واژه­ نامه­- مفاهیم اصلی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 22614 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- تشدید اسپین الکترون(ESR) به عنوان روشی برای اندازه ­گیری گونه ­های اکسیژن واکنشگر (ROS) تولیدشده به­ وسیله نانومواد اکسید فلزی

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 80004-9 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو – واژه نامه قسمت 9: محصولات و سامانه‌های الکتروتکنیکی نانوپدید

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 80004-6 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- واژه ­نامه- قسمت 6:مشخصه­ یابی نانوشیء

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 80004-8 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو- واژه ­نامه قسمت 8: فرآیندهای نانوساخت

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2

استاندارد شماره INSO-ISO 21951-1 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (xrd)-قسمت 1- روش آزمون

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 21950-2 ؛ سال انتشار: 1396
فناوری نانو -مشخصه یابی نانو مواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)-قسمت 2- روش آزمون
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 80004-2 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 80004-12 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره INSO-ISO 80004-1 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21328 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21304 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21303 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21259 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21258 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21257 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21206 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21198 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21197 ؛ سال انتشار: 1395
سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21196 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21195 ؛  سال انتشار: 1395
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21145 ؛ سال انتشار: 1395
فناوری نانو- واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 21144 ؛  سال انتشار: 1395
فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شی
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 20454 ؛  سال انتشار: 1395
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2
استاندارد شماره 19816-1 ؛  سال انتشار: 1394
"فناوری نانو- مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1- اصول و رهیافت ها"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 18392-5 ؛ سال انتشار: 1393
"فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 18392-4 ؛ سال انتشار: 1393 
 "فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 17222 ؛ سال انتشار: 1392
 "فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 14744 ؛ سال انتشار: 1391
 "فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02 
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02 
استاندارد شماره 12325 ؛ سال انتشار: 1388 
 "آئین کار سلامت و ایمنی در محیط های کار با نانو مواد"
filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
استاندارد شماره 12098  ؛ سال انتشار: 1388
 "فناوری نانو-واژه ها- اصطلاحات و تعاریف اصلی"